Christopher C. Harmon: Terorizam danas

16.00  (120.55 kn)

SKU: BS-42824 Kategorija:

Opis

Te­ro­ri­zam se danas sma­tra glav­nom pri­jet­njom ljud­skim pra­vi­ma te po­li­tič­koj i eko­nom­skoj sta­bil­no­sti u mno­gim zem­lja­ma, ali i me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci u cje­li­ni. Knji­ga je znat­no više od mje­ro­dav­nog vo­di­ča o su­vre­me­nim te­ro­ri­stič­kim sku­pi­na­ma i tren­do­vi­ma. Autor ne po­dr­ža­va tezu Chom­skog da su Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve na­jod­go­vor­ni­je za po­ti­ca­nje te­ro­ri­zma, već sma­tra da su­vre­me­ni te­ro­ri­zam ima svoje glav­ne iz­vo­re u pro­ble­mi­ma Tre­ćeg svi­je­ta te da pre­ds­tav­lja glav­nu opa­snost za nove mlade de­mo­kra­ci­je. Te­ro­ri­sti­čke sku­pi­ne, pro­tu­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je ili pri­sta­li­ce re­ži­ma, naj­ve­ća su opa­snost za gra­đa­ne vla­sti­te zem­lje.

Dodatne informacije

Šifra:

BS-42824

Izdavač i godina:

GOLDEN MARKETING, 2002.

Broj stranica:

327

Uvez:

TVRDI

Format:

24X16CM

Stanje:

IZVRSNO

Dodaj u košaricu