Damir Škaro: Velikani hrvatskog sporta – sport u promociji Hrvatske

100.00kn

NA SKLADIŠTU. DOSTUPNO ODMAH PREKO INTERNETSKE PRODAJE, U ANTIKVARIJATU U ROKU OD 24 SATA

Šifra: BS – 28788

Izdavač i godina: Golden marketing, 2001.

Broj stranica: 234

Uvez: tvrdi

Format: 31×22 cm

Stanje: izvesno (s posvetom)

Opis

Du­go­go­di­šnji spor­taš i iz­rav­ni su­dio­nik va­žnih do­ga­đa­ja (os­va­jač me­da­lja s naj­ve­ćih bok­sač­kih na­tje­ca­nja), te spor­t­ski dje­lat­nik Škaro ri­je­čju i sli­kom svje­do­či o iz­nim­noj va­žno­sti spor­ta i spor­ta­ša u pro­mo­ci­ji slo­bod­ne, neo­vi­sne i de­mo­krat­ske Hr­vat­ske. Po­vi­jest hr­vat­sko­ga spor­ta duga je i bo­ga­ta. Us­pje­si hr­vat­skih spor­ta­ša bili su često svo­je­vr­san oblik iden­ti­fi­ka­ci­je, ot­po­ra i nade. Broj­ni di­vo­vi spor­ta u pro­šlo­sti, iako pod tuđim za­sta­va­ma, pro­no­si­li su slavu hr­vat­sko­ga spor­ta i hr­vat­sko­ga na­ro­da. St­vo­ri­li su te­melj za nova spor­t­ska do­stig­nu­ća i us­pje­he pod zna­me­njem hr­vat­ske dr­ža­ve. Knji­ga je pi­sa­na jasno i pre­gled­no, bo­ga­to je ilu­s­tri­ra­na; us­pje­šno po­ve­zu­je više struč­nih po­dru­čja: po­vi­jest, mar­ke­ting, me­moa­ri­sti­ku, od­no­se s jav­no­šću i sport.